ค้นหา

กทท ผนึกกำลังกับ สมอ. MOU ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


ท่องเที่ยวสีขาว

ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ ชูศักยภาพผู้ประกอบการไทยในงานครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว(กทท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับมาตราฐาน ศักยพภาพความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมีนายพิพฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯพร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุ 1 กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 2–3 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ผมขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ที่ให้เกียรติร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรฐาน การท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ซึ่งในส่วนขอบเขตการดำเนินงานของทางกรมการท่องเที่ยว (กทท.) นั้น จะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเชิญขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยนำผลการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบและรับรองไปใช้ประกอบ การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ความเป็นเอกภาพของระบบการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมตรวจประเมิน หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนอกจากนี้ วันนี้เรายังเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวสีขาวเพื่อจะสร้างมาตรฐานให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด โดยเน้นเรื่อง ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)


ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา ด้านการตรวจสอบและรับรอง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอในการให้บริการตรวจสอบและรับรองผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ในอนาคตดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น