ค้นหา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ประสานความร่วมมือ ๕ องค์การศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

เปิดเผยภายหลังการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘

อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ว่าที่ประชุมได้มีมติ จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุ สามเณร ผู้นำศาสนา และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำทางศาสนาและศาสนิกชน
โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปถวายพระภิกชุ สามณร และมอบให้แก่ผู้นำศาสนาและผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดใกล้เคียง

กับกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดสุพรรบุรี และจังหวัดอ่างทองรวมทั้งจัดพิธีทางศาสนาเนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔โดยองค์การศาสนา จัดพิธีตามหลักปฏิบัติทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การศาสนาหรือศาสนสถานในสังกัดตามความเหมาะสมอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า การดำเนินงานกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมานั้น ได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การศาสนา ทำให้กิจกรรมสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อาทิ ๑. การจัดพิธี

ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ภายใต้การจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำองค์การ

ศาสนา บันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ในแต่ละศาสนสถาน ซึ่งได้นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

และสื่อออนไลน์

๒. การจัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔เพื่อส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ

ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและมหากษัตริย์โดยเชิญผู้นำศาสนาร่วมบันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

ในแต่ละศาสนสถาน พร้อมทั้งออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ๓. โครงการช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-๑๙)