ค้นหา

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธากรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา

แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๓ พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท

ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน ๒๙๒ พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๓๑ วัด

ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน ๒๓ พระอาราม

ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ ๑. วัดนาควัชรโสภณ (ธ) จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น . วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี ๔. วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ๕. วัดโยธานิมิต

จังหวัดตราด ๖. วัดมณีบรรพต จังหวัดตาก ๗. วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา ๘. วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๙. วัดมหาสมณาราม (ธ) จังหวัดเพชรบุรี ๑ㆍ. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑. วัดกลางมิ่งเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๒. วัดลุ่ม จังหวัดระยอง ๑๓. วัดพระแก้วดอนเต้าสุซาดาราม จังหวัดลำปาง ๑๔. วัดโพธิ์ปฐมาวาส

จังหวัดสงขลา ๑๕. วัดมัชฌิมาวาส (ธ) จังหวัดสงขลา ๑๖. วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา ๑๗. วัดในวัง จังหวัดสงขลา

๑ ๘. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ๑๙. วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๐. วัดธรรมบูชา (ธ)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๑. วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๒. วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) จังหวัดหนองบัวลำภู

๒๓. วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความ

ประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่

กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชท าน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจาก

พระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน ๑๘ พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก

จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทาน

ผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชนุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่

กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย ๑.ผ้าไตร ๒.ผ้าห่ม

พระประธาน ๓.เทียนพระปาติโมกข์ ๔.บาตรพร้อมถลกบาตร ๕.ปั่นโตสแตนเลส ๖.ซ้อนส้อมคาว-หวาน พร้อม

ซองบรรจุ ๗.กระติกน้ำไฟฟ้า ๘.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก ๙.โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑๐.พรม ๑๑.หมอนหนุนพร้อมปลอกสี

เหลืองอ่อน ๑๒.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน ๑ต.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ดังนั้น หากกระทรวง กรม คณะบุคคล

หรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี ๒๕๖๔ สามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา ww.dra.go.th หรือ โทร - ๒๒๐๙ ๓๗๒๑ ได้ในวันและเวลาราชการ.

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น