ค้นหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

และพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ

สถิตมหาสีมาราม ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน 4 กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กิจกรรมปฏิบัติธรรม, กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ, กิจกรรม

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ นอกจากนั้นเพื่อให้ศาสนิกชนมีความรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป.


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น