ค้นหา

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5

(23กันยายน2563) ที่ โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เดินหน้าโครงการ TOT CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาส

การศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และ​ นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5 โดยมี นายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา​จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563-2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเป็นตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน TOT CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดย ทีโอที มีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดแบบแผนตัวชี้วัดระดับสากล หรือ SDGs ของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ทีโอที ได้นำมาปรับใช้เพราะมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 5 โดยได้ทำการคัดเลือก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางไทรวิทยา​จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก ซึ่ง ทีโอที ได้มีการส่งมอบฯ ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย สะอาด เป็นระเบียบ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2503 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบางไทร ทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีนักเรียนรวม 521คน มีคุณครู​ ครูผู้ช่วย และบุคลากร รวม​ 30 คน ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน

ภายใน “ห้องสมุดมีชีวิต” ของโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโทรทัศน์สำหรับให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและสนับสนุนระบบการเรียนการสอน สร้างความน่าสนใจในการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้จากห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้เพื่อเสริมทักษะในวิชาต่างๆ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับกล้อง CCTV ของ ทีโอที เพื่อบันทึกการเข้าออกห้องสมุดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าใช้งาน

นอกจากนั้น ทีโอที ยังได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต โดยเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือใหม่

ให้สวยงาม ตู้หนังสือที่ทันสมัยมีการจัดวางชั้นวางหนังสืออย่างเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการจัดทำจุดคัดแยกประเภทขยะ และส่งเสริมสุขอนามัยโดยการจัดทำจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีความจำเป็นมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ ทีโอที ยังได้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น