ค้นหา

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย


นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เผยว่าตามที่มีนักวิชาการด้านการศึกษา ได้ออกมาให้ความเห็นประเมินผลการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรวมถึง


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนั้น และได้ประเมินผลงานให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข หลังจากทำงานมาครบหนึ่งปี ในส่วนตัวของคุณหญิงรู้สึกขอบคุณและขอน้อมรับคำติชมจากบุคคลทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพราะเข้าใจดีว่าการปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากหลายนโยบายที่ได้วางไว้เน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียน และตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีประเด็นที่ก้าวหน้าหลายเรื่อง แม้เจอสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ก็ตามนางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการภายใต้ความรับผิดชอบของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายหลายส่วนที่ได้กำหนดไว้ เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะเรื่องการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอด เป็นนโยบายที่ปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนไทย และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จนขยายผลออกไปในวงกว้าง ซึ่งปัจจุบัน รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในช่วงสถานการณ์โควิดได้มีการจัดอบรมครูออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม ที่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีครูสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกว่าสองแสนคน โดยดร.คุณหญิงกัลยา ได้นิยามการเรียนการสอนโค้ดดิ้งว่า "ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล Coding for All… All for Coding"

งานด้านอาชีวะเกษตร ที่ล่าสุดได้มีการจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “STI” (Science-Technology-Innovation) มาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และแก้ปัญหาความยากจน โดยจะขับเคลื่อนโครงการผ่านเครือข่ายวิทยาลัยเกษตรและประมง 47 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้โครงการได้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยจะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด น้ำเพื่อชีวิต: “ปลูกน้ำ ปลูกความคิด…สร้างวิถีชีวิตพอเพียง” เพื่อเดินหน้าโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาที่สำคัญ 2 ด้านคือภัยแล้ง และอุทกภัย โดยส่วนหนึ่งของนโยบายในการบริหารจัดการน้ำคือ การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ที่จะนำดิจิทัลมาใช้ในการสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประเทศ สร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจ คือ “โครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง” (AR) เพื่อการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยตามนโยบายรัฐ โครงการได้นำเสนอผ่านธนบัตรไทยในรูปแบบ 3D Animation บนแอพพลิเคชัน


งานด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0“ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดกว้าง น้อมรับทุกคำติชมจากบุคคลทุกกลุ่มทุกฝ่าย คุณหญิงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดทันสมัย มีความตั้งใจที่จะผลักดันการศึกษาของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในฝั่งของนักเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังแนวคิดมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด…คุณหญิงเป็นนักปฏิรูปการศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้ด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จึงอยากขอกำลังใจ ขอแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษาไทยให้ขับเคลื่อนต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างเท่าเทียม ” นางดรุณวรรณ กล่าว


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น