ค้นหา

ปลัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ ผอ.สำนักการศึกษากรุงเทพ ร่วมโครงการ”ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”

โครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์" ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาคอยู่อย่างต่อเนื่อง

เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437โรงเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน

โดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Onเline) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตามช่องทางและสื่อที่

กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

พบว่า นักเรียนในสังกัดยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออน ไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วน

ขาดโอกาส ช่องทางในการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่กำหนดผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและมีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา

จัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์"โดยจัดหาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เพื่อให้ยืมจากโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน อันเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยง

ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและเติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียนเพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ที่เท่าทันและเท่าเทียม ภายใต้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเดียวกัน

และกรณีที่ภาคเรียนที่ 2/2564 ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลนั นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ก็สามารถ

ยืมใช้ต่อไปได้ ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) แล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,000 เครื่อง โดยในวันนี้ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์

ได้ยืมเรียนต่อไป

นอกจากนี้ สำนักการศึกษายังได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)