ค้นหา

พิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 จัดโดยศาลเยาวชน

เน้นการใช้มิติทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน


เมื่อเร็วๆนี้ (20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.) นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง





จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ได้อย่างงสงบสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็ก-เยาวชน , ครอบครัวคุณธรรม ปรับจิตพิชิตปัญหาวัยรุ่น , ปลูกคุณธรรมให้เยาวชน



ด้วยหลักธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ​​​​​​พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ฯลฯ



โดยมีรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล. นางปัญจรัตน์ มังกรกนก รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ประธานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และนางประนอมวรรณ. กิจศรีโอภาค หัวหน้ากิจกรรม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมพิธี ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรม​​​​​​พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น