ค้นหา

รัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เฉลิมพระเกียรติรัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 1/2564 ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พระพรหมบัณฑิต
กล่าวภายหลังการประชุมว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นครั้งแรก และเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน


โดยได้นำ “พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ” พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย จำนวน 45 เล่ม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ พระวินัยปิฎก จำนวน 8 เล่ม พระสุตตันตปิฎก จำนวน 25 เล่ม พระอภิธรรมปิฎก จำนวน 12 เล่ม มาเป็นต้นฉบับในการแปล และเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่น อาทิ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีความสมนัยกับต้นฉบับที่นำมาแปล พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานสรรหาผู้แปลทั้งไทยและต่างประเทศ และคณะทำงานกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาลไทย เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) จำนวน 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประกอบด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานกรรมการ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการ และพระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ 2. คณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๒ ปลัดกระทรวง จำนวน ๒๐ กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม.


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น