ค้นหา

สธ. เปิดงาน " InterCare Asia 2020 " ดันไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์-ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุอาเซียนประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน“อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 เผยเป็นเวทีสร้างเครือข่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับนานาชาติผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และประเทศต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียน ด้านผู้จัดงานชี้ตลาดผู้สูงอายุยังสดใสในระยะยาวมีมูลค่ากว่า107,000 ล้านบาทต่อปี ดึงนวัตกรรมสุดล้ำและสินค้าบริการสำหรับผู้สูงวัยจัดแสดงกว่า 100 บูธ มั่นใจเงินสะพัดในงานกว่า500 ล้านบาทนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020(InterCare Asia 2020) ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีสถิติของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18%ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564ซึ่งถือว่าไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้“สังคมสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำหนดแนวทาง และเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มวัยทำงานถึงความสำคัญของการเตรียมตนเองสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีศักยภาพ ซึ่งการจัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุได้ในอนาคตทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริการประชาชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียนโดยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centrefor Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์ของอาเซียน ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก“สำหรับ งาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย2020 นี้กระทรวงมองเห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทของไทยซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตโดยภายในงานทางสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สวทช.จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุเช่นพูดคุยถึงทิศทางนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน” ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาวส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสูงถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี ผู้จัดงานจึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020)งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 ขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคภายในงานได้รวบรวมสินค้าบริการด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ เพิ่มโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานและหลังจากงานทั้งสิ้น500 ล้านบาทภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และโรงพยาบาลซีจีเอช, การจัดแสดงสินค้ากลุ่ม Smart Lifefor Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่น การเปิดตัวหุ่นยนต์ Dinsow AI Nose นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งด้วยลมหายใจรายแรกของโลกที่มีความแม่นยำ93% ในการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด ผลิตโดยฝีมือคนไทยจากบริษัท CT Asia Robotics และน้อง Genie หุ่นยนต์จาก TA ROBOT มาสาธิตการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุอุปกรณ์ Smart Home เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้านจากHafele ที่จำลองการออกแบบห้องน้ำเหมาะกับผู้สูงวัยมีการใช้เทคโนโลยีประตูห้องน้ำสำหรับผู้ใช้ Wheel Chair มือจับประตูยับยั้งแบคทีเรียอุปกรณ์ช่วยพยุงหลายหลายรูปแบบ เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกิจกรรมจาก OPPY Club คอร์สการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุเช่นการใช้ YouTube โซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งได้นำสินค้าเพื่อผู้สูงอายุที่หลากหลายมาจัดแสดงด้วยเช่น อาหารนุ่มสูตรพิเศษจาก SOFT spoon เตียงสำหรับผู้ป่วยหรือมีปัญหาแผลกดทับจาก APEX ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง Eighty Eight เป็นต้นนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บกล่าวในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 ทีเส็บได้มีแคมเปญRe-Energizing Exhibition เป็นการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้“New Norm” ด้วย technology tools program เช่น Virtual Meeting Space เพื่อเชื่อมโยงงานสู่โลกออนไลน์เเละสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยเเพลตฟอร์มการจัดประชุมเเละเเสดงสินค้าออนไลน์สร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงงานในรูปเเบบใหม่ผ่านทั้งออนไลน์เเละออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปี 2563 นี้ทีเส็บได้นำนโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงาน InterCareAsia 2020 ที่ทีเส็บได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่5 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้การพัฒนาเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต<