ค้นหา

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น

ประธานกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับเป็นประธาน

กิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ในปี 2514 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนขึ้น เพื่อรณรงค์หาทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันกัน ของคนในสังคม ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อหารายได้ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริ สนับสนุน ป้องกัน และพัฒนาสัคม

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดงาน"เทศน์มหาชาติเฉลิม

พระเกียรติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19 ) และอุทกภัยที่มีหลายๆพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564


ท่านพลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพยังได้ฝากถึงผู้ที่มีจิตเมตตาถึงแม้จะมีการเทศน์จบไปแล้วท่านจะกรุณาแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 026-275027-1 ได้ตลอดเวลาและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่า