ค้นหา

องค์การคลังสินค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 4 หน่วยงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประมง ,บริษัทกลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออล เฟร็นด์ เซอวิสเซส  และบริษัท เม่งกี่(บางบอน) จำกัด  เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต และนับเป็นครั้งแรกของแผนยุทธ์ศาสตร์ “แก้มลิง++” สอดรับนโยบายของรัฐและกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาห้องเย็นเพื่อรองรับสินค้าประมงและสินค้าเกษตร เพื่อการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสด สะอาด เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ช่วยดูแลเก็บรักษาสินค้าดังกล่าวให้กับเกษตรกร ชาวประมงในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การส่งเสริมกิจกรรมด้านตลาดสัตว์น้ำ การพัฒนาด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมง ณ คลังสินค้า 2 ราษฎร์บูรณะ องค์การคลังสินค้า

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น